افراد آنلاین: 118 نفر
حاضرین آقا: 47 نفر
حاضرین خانم: 68 نفر
اعضاء حاضر: 105 نفر
تعداد مدیران: 16 نفر
تعداد ناظرها: 26 نفر